ความสามารถของนักสารสนเทศในยุคใหม่

Standard

ศรินดา วงศ์โกศลสุข (เขียน)

ความเปลี่ยนแปลงภายในวงการสารสนเทศใน 20-30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ความสามารถของนักสารสนเทศในยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะบทบาทใหม่ของนักสารสนเทศซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ต้องมีการจัดการกับสารสนเทศและความรู้ในองค์กร การรู้ถึงความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้นักสารสนเทศเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความต้องการใหม่ๆ ของตลาด

Newman และคณะ (2001) ทำนายไว้ว่า ในระหว่างปี 2000 ถึง 2010 ไม่มีอาชีพใดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านักสารสนเทศ

Lettis (2000) ยืนยันว่า กระบวนทัศน์ของศูนย์กลางสารสนเทศในวันนี้เปลี่ยนจากการค้นหา รวบรวม และปกป้องข้อมูล ไปสู่การเลือก ประเมิน จัดการ และแจกจ่ายสารสนเทศอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นักสารสนเทศจึงต้องมีความเป็นธุรกิจมากขึ้น, มีความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ; ลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อการเติบโตและการขยายงาน; เพิ่มมูลค่าให้แก่สารสนเทศด้วยการกรอง, สังเคราะห์, ทำให้เป็นเนื้อหา, และรวบรวม; และใช้แง่ต่างๆ ทางธุรกิจเพื่อพิสูจน์คุณค่าและมูลค่าของมัน

ในไม่กี่ 10 ปีที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปจนแทบจะเป็นสิ่งใหม่ในเชิงปฏิบัติ ความเปลี่ยนแปลงในด้านบริบท, เทคโนโลยี, และวิถีขององค์กรเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ขององค์กรสารสนเทศทั้งหมด บทบาทใหม่ต้องการความสามารถกลุ่มใหม่จากนักสารสนเทศ

ก่อนการพูดถึงแนวโน้มของแนวทางด้านสารสนเทศที่นำไปสู่ความท้าทายใหม่ๆ และความต้องการในนักสารสนเทศ จะต้องมีการกำหนดคำนิยามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

ยุคใหม่ หมายถึง การพัฒนาใน 20-30 ปีที่ผ่านมาที่องค์กรสารสนเทศมีบทบาทหลักในการจัดการสารสนเทศ (Information Management – IM)

ความสามารถ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ – สิ่งที่นักสารสนเทศจำเป็นต้องมี

นักสารสนเทศ หมายถึงเฉพาะ ผู้ที่มาจากการศึกษาทางด้านสารสนเทศโดยตรง (ไม่รวมนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้จัดการระบบ, ผู้จัดการสื่อ, และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับสารสนเทศและความรู้ในองค์กร)

เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างบทบาทใหม่แก่นักสารสนเทศในองค์กร โดยมีสมมุติฐานว่า โอกาสหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักสารสนเทศ ซึ่งก็คือการขยายแวดวงสารสนเทศในองค์กรเป็นที่รับรู้อยู่แล้ว

1. การพัฒนาการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้

ใน 20 ปีที่ผ่านมา ห้องสมุดและองค์กรสารสนเทศมีบทบาทใหม่ในการสร้างฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ, การทำให้เป็นดิจิทัล, การสร้างห้องสมุดเสมือนจริง, เมทาดาทา, และการพัฒนาอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และช่องทางการส่งต่อ ซึ่งต้องมีทักษะใหม่ๆ ในด้านการจัดการสารสนเทศ, โครงสร้าง, อินเตอร์เฟซระหว่างคนและเครื่องกล, การเชื่อมต่อ, คลังข้อมูล, การบรรจุข้อมูล, และการจัดส่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีความร่วมมือกับผู้อื่นในกิจกรรมนั้นๆ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่อยู่ในธุรกิจส่วนนั้นๆ) (Cortez และคณะ, 2004; Rubin, 2000; Tanner, 2001) นักสารสนเทศมีหน้าที่จะต้องประสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา, และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้ต้องมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นจำนวนมาก (Choo, 1995)

ใน 15 ปีที่ผ่านมา องค์กรเปลี่ยนไปใช้การจัดการความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน TFPL (1999) สังเกตว่า นักสารสนเทศได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดใน 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อบทบาทและโอกาสของนักสารสนเทศ วิถีการจัดการความรู้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักสารสนเทศ ถ้าหากพวกเขาทราบภาพรวมการทำงานขององค์กรและบทบาทของนักสารสนเทศในฐานะส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้

สำหรับการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล นักสารสนเทศจะต้องเข้าใจว่า ความรู้คืออะไร ลักษณะและโครงสร้างของความรู้ในองค์กรคืออะไร และอะไรทำให้มันต่างจากรูปแบบความรู้ชนิดอื่น (Choo, 1995)

Broadbent (1997) บอกว่า ถ้าบรรณารักษ์และศูนย์สารสนเทศต้องการเป็นตัวหลักในการจัดการความรู้ พวกเขาจะต้องเข้าใจหลายๆ มุมมองของผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ (Davenport & Cronin, 2000; Loughridge, 1999; Oxbrow & Abell, 2002; Southon & Todd, 2001a) มีมุมมองหนึ่งที่ว่า การจัดการความรู้อย่างน้อยบางส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการห้องสมุดและการจัดการสารสนเทศ (Koenig, 1996; Broadbent, 1998) Davenport และ Cronin (2000) เห็นว่า บรรณารักษ์ทั่วไปสับสนการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการสารสนเทศไปสู่การจัดการความรู้ และส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงเพียงคำที่ใช้ Southon และ Todd (2001a) สังเกตว่า มุมมองของนักสารสนเทศไม่เป็นภาพรวม โดยการมุ่งเน้นในความรู้ที่มันชัดเจนออกมาและถูกมองว่าไม่เกี่ยวกับงาน, กระบวนการ, หรือคนอื่น พวกเขามองว่า การจัดการสารสนเทศมีความชัดเจน, เป็นกระบวนการที่มีเทคนิคที่ทำให้สามารถประสบผลได้, มีการทำงานกับแหล่งข้อมูลที่จับต้องได้หรือดิจิทัล, และอิงอยู่กับระบบ แต่การจัดการความรู้ถูกมองว่าซับซ้อน, เป็นองค์รวม, เกี่ยวกับเรื่องขององค์กร, และเป็นกระบวนการที่อิงกับมนุษย์และสังคม Southon และ Todd (2001b) ระบุว่า นักสารสนเทศจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านความรู้, องค์กร, เทคโนโลยี, บุคคล, และสารสนเทศ ถ้าต้องการประสบผลสำเร็จในบทบาทของการจัดการความรู้ Loughridge (1999) บอกว่า การจัดการความรู้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากทฤษฎีและการปฏิบัติของบรรณารักษ์, การจัดการสารสนเทศ, และการจัดการแหล่งสารสนเทศ เนื่องจากมีความต้องการในกลุ่มทักษะใหม่

ศศิวิมล (2005) กล่าวว่า นักสารสนเทศในยุคใหม่ควรมีทักษะที่สำคัญใน 2 ด้าน คือ

1. “ทักษะในการทำงาน” (ศศิวิมล, 2005) ซึ่งแบ่งออกเป็น

1.1 “ทักษะในด้านสารสนเทศ” (ศศิวิมล, 2005) – ความสามารถในการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของนักสารสนเทศ

McInerney (2002) กล่าวว่า การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผลในหลายๆ บริบทขึ้นอยู่กับความเข้าใจลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ของความรู้ ซึ่งนักบริหารสารสนเทศหลายคนไม่มีทักษะของนักบันทึก ทั้งการจับประเด็น, จัดเก็บ, และรายงานความรู้ใหม่ๆ นักสารสนเทศควรมีความเข้าใจและท่าทางที่แตกต่างออกไป พวกเขาควรมีความผูกพันกับเครือข่ายบุคคล, เชื่อในความคิดที่ว่า “เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง” การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางจะนำไปสู่ความเสียหาย และความคิดของการเสมือนจริงทำลายความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสังคมองค์กร (De Cagna, 2001) Lamb (2001) เน้นว่า นักสารสนเทศจะต้องเป็นตัวกลางระหว่างสารสนเทศกับองค์กรด้วยความสามารถและความชำนาญในการเชื่อมต่อคนกับสารสนเทศที่เขาต้องการเพื่อสร้างความสมดุลและมั่นคงในการจัดการความรู้

Kakabadse และคณะ (2003) อธิบายว่า วิธีหนึ่งที่จะสามารถวิเคราะห์การจัดการความรู้และกลยุทธ์ทางความรู้คือการใช้แผนที่ความรู้ ซึ่งนำไปสู่องค์กรแห่งความรู้ (Stanford, 2001) Perez (2002) บอกว่า ห้องสมุดองค์กรสามารถเป็นบทบาทที่สำคัญในกระบวนการจัดการความรู้ ถ้าเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์แบบเก่าของการให้บริการและส่งต่อสารสนเทศ มาเป็นการพยายามสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับทั่วทั้งองค์กร ด้วยวิธีที่มีประสิทธิผลและอำนวยความสะดวกในการได้มา, ระบุตัวตน, รวบรวม, และบันทึกความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์

ความสามารถในการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของนักสารสนเทศที่สำคัญ คือ

1) การจัดการสาระความรู้

2) การทำให้เป็นดิจิตอล

3) การจัดการส่งต่อ

หากจะพูดถึงแยกเฉพาะในส่วนบทบาทของบรรณารักษ์ดิจิทัลในการจัดการระบบสารสนเทศดิจิทัลนั้น Sreenivasulu (2000) ได้กล่าวเกี่ยวกับลักษณะมัลติมีเดียรุ่นใหม่ในห้องสมุดดิจิทัลซึ่งทำให้เกิดความต้องการบรรณารักษ์ดิจิทัล ที่มีความหมายถึง ผู้ที่ดูแลห้องสมุดดิจิทัลและจัดการระบบสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งต้องมีความสามารถเฉพาะทางเพื่อจัดการห้องสมุดดิจิทัล, ทำงานที่เกี่ยวกับการทำให้เป็นดิจิทัล, การจัดเก็บ, การเข้าถึง, การทำเหมืองความรู้ดิจิทัล, การให้บริการอ้างอิงดิจิทัล, การให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์, การประสานงานการค้นหาสารสนเทศ, และการจัดการจัดเก็บถาวรและการเข้าถึง ซึ่งบรรณารักษ์ดิจิทัลต้องเป็นเหมือนผู้คุ้มครองเส้นทางเข้าถึงสารสนเทศหรือห้องสมุดดิจิทัลสากลและเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเหมือนเครื่องกล ในงานที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (การได้มา/การจัดส่ง/การส่งผ่าน/การค้นหา), เทคโนโลยีภาพ, การรู้ถึงลักษณะผ่านทางการมองเห็น, ภาษาที่สร้างขึ้น, การทำแคตตาล็อก, เมทาดาทา, สารบัญมัลติมีเดียและเทคโนโลยีฐานข้อมูล, การออกแบบอินเตอร์เฟซของผู้ใช้, การสร้างโปรแกรม, และเทคโนโลยีเว็บ

1.2 “ทักษะทางด้านเทคนิคและบริการในงานห้องสมุด” (ศศิวิมล, 2005) ซึ่งแบ่งออกเป็น

1) ความสามารถในเนื้องานของนักสารสนเทศ – นอกจากเทคนิคดั้งเดิมและรูปแบบการบริการสาธารณะ สารสนเทศยุคใหม่ได้นำมุมใหม่ๆ และความท้าทายมาสู่การปฏิบัติงานสารสนเทศ ซึ่งมีความต้องการความสามารถใหม่ๆ ดังนี้

a) แนวคิดความเชื่อต่อการดำเนินงานขององค์กร

b) การประสานงานกับผู้ขาย

c) ความสามารถในการจัดจ้างภายนอก

d) ความรู้ที่สามารถนำไปแข่งขันได้

2) ความสามารถในการส่งเสริมการให้บริการและสิทธิ์ของผู้ใช้ – ในบริบทของสารสนเทศในปัจจุบัน การให้อำนาจและความรู้แก่ผู้ใช้ถูกมองว่าเป็นมุมมองใหม่ ด้วยปัจจัย คือ ที่อยู่ของผู้ใช้, การส่งเสริมความสามารถของผู้ใช้, อินเตอร์เฟชรูปแบบใหม่, การขยายรูปแบบการเข้าถึง, ฟังก์ชั่นเครือข่าย, และการส่งถึงหน้างาน ซึ่งส่งผลไปยังการเข้าถึงสารสนเทศ, บริการ, และผลิตภัณฑ์ทางไกล ซึ่งนักสารสนเทศต้องใช้วิถีทางใหม่ในการสร้างพันธมิตรและผู้มีส่วนร่วม พวกเขาจะต้องรับบทบาทใหม่ของการตรวจการให้บริการและสารสนเทศสู่กลุ่มที่ทำงานหลายๆ แบบ (Agada, 1997) ในปัจจุบันมีความต้องการการบรรจุสารสนเทศและการส่งถึงหน้างานหลากหลายรูปแบบ ศูนย์สารสนเทศจะต้องดำเนินการกับความรู้ภายในที่ไม่เป็นทางการโดยใช้เทคโนโลยีและแนวทางใหม่ ซึ่งความสามารถที่สำคัญในด้านนี้ คือ การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและความรู้ด้านสารสนเทศของผู้ใช้ โดยคุณสมบัติของนักสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการมีด้วยกัน 4 ข้อ คือ

a) “เป็นเหมือนครูแนะแนวการอ่านหรือแนะนำวิธีการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

b) เป็นแพทย์หรือพยาบาลที่ช่วยขจัดปัญหาหรือรักษาผู้ใช้ที่ต้องการความรู้ในทุกรูปแบบ

c) เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งนักสารสนเทศต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลในยุคสารสนเทศมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการแนะนำแหล่งใช้บริการข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้ใช้บริการ

d) เป็นผู้ให้คำแนะนำ โดยนักสารสนเทศต้องเป็นผู้แนะนำการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีการแนะนำวิธีการใช้ การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น” (สุนิษา, 2007)

1.3 “ทักษะในด้านการจัดการเรื่องต่างๆ ขององค์กร” (ศศิวิมล, 2005) – ความสามารถในการจัดการ

องค์กรสารสนเทศประสบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ, ความสัมพันธ์และการติดต่อภายในองค์กร, มิติทางด้านกายภาพ, มุมมองด้านการเงิน, บุคลากร, คุณค่าและการประเมินกระบวนการและบริการ, และการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ได้รับความสนใจในแวดวงสารสนเทศปัจจุบัน

1) การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจ

2) การตลาดและการประชาสัมพันธ์

3) มิติด้านกายภาพ

4) กลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

5) การเปรียบเทียบกับผู้ที่ทำได้ดีและการประเมินคุณค่า

2. “ทักษะส่วนตัว – บทบาทของนักสารสนเทศที่จะต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมต้องเริ่มจากการฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานในยุคสารสนเทศดิจิทัล นักสารสนเทศควรมีทักษะเพิ่มเติมจากเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการสืบค้นสารสนเทศแล้ว ยังต้องเชี่ยวชาญในการสืบค้นสารสนเทศแบบกว้างและลึก ทราบแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างดี มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานและในด้านธุรกิจ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (ศศิวิมล, 2005)

นักสารสนเทศภายในองค์กรที่หวังอยากประสบความสำเร็จในบทบาทการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ ต้องทำการตลาดเชิงรุกในส่วนที่เป็นเป้าหมาย, พัฒนาความเข้าใจธุรกิจขององค์กร, เป็นผู้มีส่วนร่วมในกลยุทธ์การตัดสินใจ, และแปลงการดำเนินงานตามความเป็นจริงในปัจจุบัน นักสารสนเทศต้องผูกพันกับการวางแผนกลยุทธ์, การแสดงถึงการคืนทุน, การแลกเปลี่ยนสารสนเทศเสมือนจริง, และสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจากแหล่งภายในและภายนอกโดยคำนึงถึงทั้งเวลาและเงินที่จำกัด

บรรณานุกรม

Agada, J. (1997). Information counseling and the outsourcing challenge to corporate librarianship. College and Research Libraries, 58(4), 338-347, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Broadbent, M. (1997). The emerging phenomenon of knowledge management. The Australian Library Journal, 46(1), 6-23, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Broadbent, M. (1998). The phenomenon of knowledge management: what does it mean to the information profession? Information Outlook, 2(5), 23-26+, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Choo, C.W. (1995) Information management for the intelligent organization: roles and implications for the information profession. Paper presented at the 1995 Digital Libraries Conference, Singapore, 27-28 March, 1995, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Cortez, E.M., Dutta, S.K., and Kazlauska, E.J. (2004). What the library and information professional can learn from the information technology and project management knowledge areas. Libraries and the Academy, 4(1), 131-144, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Davenport, E., Cronin, B. (2000). Knowledge management: semantic drift or conceptual shift? Journal of Education for Library and Information Science, 41(4), 294-306, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

De Cagna, J. (2001) The power of knowledge sharing in organizations. Information Outlook, 5(5), 21, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., and Kouzmin, A. (2003). Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy. Journal of Knowledge Management, 7(4), 75-91, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Koenig, M. (1996). Intellectual capital and knowledge management. IFLA Journal, 22(4), 299-301, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Lamb, C. M. (2001). Creating a collaborative environment. Information Outlook, 5(5), no. 5, 22-25, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Lettis, L. (2000). The further of information professionals – seize the day. Information Outlook, 4(5), 25-27, 29, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Loughridge, B. (1999). Knowledge management, librarians and information managers: fad or future. New Library World, 100(6), 245-253, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

McInerney, C. (2002). Knowledge management and the dynamic nature of knowledge. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(12), 1009-1018, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Newman, N.C., Porter, A.L., and Yang, J. (2001). Information professionals: changing tools, changing roles. Information Outlook, 5(3), 24-28, 30, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Oxbrow, N. and Abell, A. (2002). Is there life after knowledge management? Information Outlook, 6(4) 20-2, 25-6, 29, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Perez, E. (2002). A successful shot: knowledge management challenge. Online, 26(6), 25-29, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Rubin, R.E. (2000). Foundation to library and information science. London: Library Association, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Southon.G. and Todd, R. (2001a). Library and information professionals and knowledge management: conceptions, challenges and conflict. The Australian Library Journal, 50(3), 259-281, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Southon. G. and Todd, R. (2001b). Educating for a knowledge management future: perceptions of library and information professionals. The Australian Library Journal, 50(4), 313-326, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Sreenivasulu V. (2000). The role of a digital librarian in the management of digital information systems (DIS). The Electronic Library, Volume 18, Number 1, pp. 12-20.

Stanford, X. (2001). Map your knowledge strategy. Information Outlook, 5(6), 18-20, 22, 25-26, 28, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

Tanner, S. (2001). Librarians in the digital age: planning digitization projects. Program, 35(4), 327-337, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

TFPL LIMITED (1999). Skills for knowledge management: building a knowledge economy. London, England: TFPL Ltd, cited in Rehman, S.U. (2006). New age competencies for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 27-34). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.

ศศิวิมล ถาวรกิจ (2005). การก้าวสู่บทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล. บรรณสาร มศก.ท., ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549, หน้า 8 – 17.

สุนิษา ขันนุ้ย (2007). ห้องสมุดยุคใหม่: ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กับบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์. วารสารวิทยบริการ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2550, หน้า 136 – 139.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s