ข้อเสนอโครงการ U-IRC

Standard

โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอโครงการ

เรื่อง

การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม : กรณีศึกษา บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

.

นักศึกษา นางสาว ศรินดา วงศ์โกศลสุข

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำสถานฝึกทักษะ

ผศ.ดร. วเรศรา วีระวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรพี่เลี้ยง / นักวิจัยพี่เลี้ยง

คุณ มยุรี เชื้อสุนทรโสภณ

สถานฝึกทักษะ บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นมา

ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมมีค่อนข้างสูง การบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดเอเชียและตลาดโลก บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยสร้างความคล่องตัวและยืดหยุ่นในกระบวนการผลิตของบริษัท ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุน สร้างผลประโยชน์ และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัท โดยบริษัทมีความคิดที่จะพัฒนาต้นแบบการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบสำหรับการบรรจุ เนื่องจากวัตถุดิบการบรรจุเป็นสิ่งที่มีการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บภายในคลังสินค้าของบริษัทมากที่สุด ดังนี้ โครงการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียมจึงได้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1.         พัฒนาความสามารถในการวางแผนและร่วมมือกันจัดตั้งเครื่องมือการจัดการโซ่อุปทานระหว่างบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม เพื่อการตอบสนองด้านการจัดการโซ่อุปทานและกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย

2.         เป็นโครงการต้นแบบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานกับผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อการบรรจุรายอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศต่อไป

ขอบเขตงานวิจัยของโครงการ

1.         ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบ

2.         ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแผนการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียมของบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการดำเนินการ

1.         ศึกษาความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

2.         วิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

3.         ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ

4.         กำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.         วิเคราะห์และเลือกแผนการจัดการวัตถุดิบที่จะใช้ในการนำเสนอเพื่อการปรับปรุง

6.         วางแผนรายละเอียดการจัดการวัตถุดิบ

7.         สรุปการวิเคราะห์และโอกาสในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

แผนการดำเนินงาน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ได้ข้อมูลเปรียบเทียบแผนการจัดการวัตถุดิบแบบปัจจุบันและแบบที่มีการนำเสนอในมุมมองตัววัดผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน สร้างผลประโยชน์ และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองบริษัท รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบรายอื่นๆ ต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการคลัง รวมถึงบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ จะมีขั้นตอนและกระบวนการที่มากมาย การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานที่มีข้อจำกัด เป็นแบบแผนอยู่แล้ว และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จะต้องใช้เวลาและความร่วมมือของทุกฝ่าย จึงจะประสบผลสำเร็จ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s