รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 U-IRC

Standard

โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

เรื่อง

การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม : กรณีศึกษา บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

.

นักศึกษา นางสาว ศรินดา วงศ์โกศลสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำสถานฝึกทักษะ

ผศ.ดร. วเรศรา วีระวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรพี่เลี้ยง / นักวิจัยพี่เลี้ยง

คุณ มยุรี เชื้อสุนทรโสภณ

สถานฝึกทักษะ บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาความสามารถในการวางแผนและร่วมมือกันจัดตั้งเครื่องมือการจัดการโซ่อุปทานระหว่างบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม เพื่อการตอบสนองด้านการจัดการโซ่อุปทานและกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานกับผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อการบรรจุรายอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศต่อไป

วิธีการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน

1.         ศึกษาความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

2.         วิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

3.         ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ

4.         กำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.         วิเคราะห์และเลือกแผนการจัดการวัตถุดิบที่จะใช้ในการนำเสนอเพื่อการปรับปรุง

6.         วางแผนรายละเอียดการจัดการวัตถุดิบ

7.         สรุปการวิเคราะห์และโอกาสในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานระหว่างสถานฝึกทักษะ และบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการฝึกทักษะ ได้มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า และการนำวัตถุดิบไปใช้ จากการสัมภาษณ์พนักงาน / หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ, ดูวิธีการปฏิบัติงานจริง และการศึกษาระบบจากเอกสารภายในองค์กร

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบในด้านโลจิสติกส์

สรุปผลการดำเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 คือ การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม และการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นในส่วนการวางแผนวัตถุดิบขององค์กรและการประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบในด้านโลจิสติกส์

อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรบางส่วนจัดเก็บอยู่ในระบบ SAP บางส่วนจัดเก็บอยู่ในระบบ LAN และบางส่วนจัดเก็บไว้เฉพาะบุคคล ซึ่งการจะทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ จะต้องนำข้อมูลหลายๆ ส่วนมาประกอบกัน จึงจะสามารถมองเห็นภาพรวมในด้านนั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจน

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

1.         ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

2.         กำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบปัจจุบันและระบบที่มีการนำเสนอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s