รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 6 U-IRC

Standard

โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 6

เรื่อง

การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม : กรณีศึกษา บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

.

นักศึกษา นางสาว ศรินดา วงศ์โกศลสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำสถานฝึกทักษะ

ผศ.ดร. วเรศรา วีระวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรพี่เลี้ยง / นักวิจัยพี่เลี้ยง

คุณ มยุรี เชื้อสุนทรโสภณ

สถานฝึกทักษะ บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาความสามารถในการวางแผนและร่วมมือกันจัดตั้งเครื่องมือการจัดการโซ่อุปทานระหว่างบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม เพื่อการตอบสนองด้านการจัดการโซ่อุปทานและกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานกับผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อการบรรจุรายอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศต่อไป

วิธีการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน

1.         ศึกษาความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

2.         วิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

3.         ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ

4.         กำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.         วิเคราะห์และเลือกแผนการจัดการวัตถุดิบที่จะใช้ในการนำเสนอเพื่อการปรับปรุง

6.         วางแผนรายละเอียดการจัดการวัตถุดิบ

7.         สรุปการวิเคราะห์และโอกาสในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานระหว่างสถานฝึกทักษะ และบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

ในช่วงสัปดาห์ที่ 11 และ 12 ของการฝึกทักษะ ได้มีการอบรมและประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานของทั้ง 2 องค์กร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 หลังจากนั้น ได้มีการสรุปและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวออกมาเป็นแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า รวมถึงมีการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน, การคำนวณจำนวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังที่เหมาะสม, การวางแผนการผลิต, การดำเนินการผลิต, การตรวจสอบคุณภาพ, และกระบวนการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าของบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเสนอในการประชุมกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียมในครั้งต่อไป ซึ่งได้มีการกำหนดขึ้นสำหรับดำเนินการโครงการต่อจากการอบรมและการประชุมในครั้งแรก

สรุปผลการดำเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 3 และ 6 คือ การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนรายละเอียดการจัดการวัตถุดิบ โดยได้มีการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1)

อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

การประชุมในครั้งแรกมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้บ้างเล็กน้อย โดยการประชุมจบลงที่การชี้และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่มีอยู่ แต่ยังไม่ได้วางแผนเพื่อการดำเนินการต่อและสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าที่คาดหวัง

ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า ต้องการข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมถึงการที่ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ามาก่อน หลังจากนั้น เมื่อมีการสร้างแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสำเร็จแล้ว การวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละจุด มีการใช้เวลาพูดคุยค่อนข้างนาน เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายไม่ได้มองเห็นปัญหาอย่างรอบด้าน ทำให้ต้องมีการชี้แจงกันถึงข้อจำกัดที่มีเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

1.         นัดหมายและดำเนินการประชุมครั้งต่อไป เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งก่อน, นำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่ได้มีการรวบรวม มา, นำเสนอแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปของบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และตกลงกันถึงสิ่งที่จะมีการวางแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานระหว่าง 2 องค์กร

.

.

.

เอกสารแนบที่ 1

Agenda for VSM meeting

13.00 – 14.00 น.          – Plant tour

14.00 – 14.45 น.          – VSM of Aluminium Tube Supplier and Wella

14.45 – 15.40 น.          – Loss identification and possible action plan

15.40 – 16.00 น.          – Wrap-up

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s