รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 U-IRC

Standard

โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3

เรื่อง

การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม : กรณีศึกษา บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

.

นักศึกษา นางสาว ศรินดา วงศ์โกศลสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำสถานฝึกทักษะ

ผศ.ดร. วเรศรา วีระวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรพี่เลี้ยง / นักวิจัยพี่เลี้ยง

คุณ มยุรี เชื้อสุนทรโสภณ

สถานฝึกทักษะ บริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาความสามารถในการวางแผนและร่วมมือกันจัดตั้งเครื่องมือการจัดการโซ่อุปทานระหว่างบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม เพื่อการตอบสนองด้านการจัดการโซ่อุปทานและกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานกับผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อการบรรจุรายอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศต่อไป

วิธีการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน

1.         ศึกษาความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

2.         วิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

3.         ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ

4.         กำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.         วิเคราะห์และเลือกแผนการจัดการวัตถุดิบที่จะใช้ในการนำเสนอเพื่อการปรับปรุง

6.         วางแผนรายละเอียดการจัดการวัตถุดิบ

7.         สรุปการวิเคราะห์และโอกาสในการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานระหว่างสถานฝึกทักษะ และบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม

ผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 และ 6 ของการฝึกทักษะ ได้มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ และข้อตกลงการซื้อขายหลอดอลูมิเนียมระหว่างบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม จากการสัมภาษณ์พนักงาน / หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ, ดูวิธีการปฏิบัติงานจริง และการศึกษาระบบจากเอกสารภายในองค์กร

นอกจากนี้ได้มีการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการซื้อขายวัตถุดิบและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) เพื่อนำมากำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบปัจจุบันและระบบที่มีการนำเสนอ

สรุปผลการดำเนินงาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 คือ การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์และระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่างสถานฝึกทักษะและบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม, การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, และการกำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงานในด้านการรับคำสั่งสินค้า, การจัดส่ง, การรับสินค้า, การตรวจรับ, การจัดการสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, และการประเมินผลงาน

อุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

ในส่วนของระบบที่เป็นอยู่ของบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด กำลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายด้านที่เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ เนื่องจากจะมีการย้ายฐานการผลิตจากสถานที่เดิมไปสถานที่ใหม่ รวมถึงจะมีการปรับระบบที่ใช้ในการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน ดังนั้น ส่วนที่จะมีการนำเสนอปรับปรุงส่วนใหญ่จึงจะอยู่ในส่วนของบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหลอดอลูมิเนียม เพื่อเตรียมรองรับกับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ของบริษัท เวลล่า (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

1.         วิเคราะห์และเลือกแผนการจัดการวัตถุดิบที่จะใช้นำเสนอเพื่อการปรับปรุงโซ่อุปทาน ด้วยการประชุมกับพนักงาน / หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ รวมถึงการศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ภายในองค์กร และ การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s